Skip to content

fout

Ik weet dat ik vaak vrij kritisch schrijf. Dat ik veel wijs op de fouten in de visie van iemand anders. Maar dat is dan weer mijn visie. Iemand anders zal vast weer vinden dat ik dingen fout zie. Niks mis mee, toch? We scherpen elkaar aan, en ons begrip groeit gaandeweg. Het wordt anders wanneer iemand de durf heeft om de bijbel fout te noemen. Er zijn natuurlijk veel mensen die dat doen, maar dan vanaf de zijlijn, als ongelovige. Maar zo nu en dan hoor ik iemand van binnen de gelederen beweren dat de bijbel fout is. Dat er dan wel staat wat er staat, maar dat er eigenlijk wat anders had moeten staan. Ik hoop dat je met me eens bent dat dat veel zorgelijker is.Een paar weken geleden las ik een stukje van iemand die beweert dat ook Jezus eens fout was. Let wel, van binnen de gelederen der gelovigen. Hij begon zijn uiteenzetting met: “De bijbel is een zee van verhalen over mensen die fouten maken. Nergens tref je foutloze helden aan. Iedereen heeft wel een minpuntje. Zelfs Jezus.” Want Jezus had iets gezegd waarvan later bleek dat het niet goed was. Althans, dat vindt hij. Het gaat om de bekende passage van Jezus in Samaria, waar Hij sprak met de Samaritaanse vrouw. Ik zal hieronder de bewuste passage weergeven:
En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. – Mat. 15:21-28
Jezus had de vrouw geen hulp mogen weigeren, en later zag Hij dat ook in. Zo zouden we deze passage moeten lezen volgens de schrijver. Want, zo schrijft hij even later: “Jezus vindt dat Hij er alleen hoeft te zijn voor zijn volksgenoten. Zo ziet Hij zijn roeping.” En hij meent dat Jezus zich heeft laten overtuigen door de vrouw. Dat zij zo krachtig pleitte voor de arme heidenen, dat Jezus’ hart toch ook wat ruimte kreeg voor die buitenlanders. Hij schrijft: “Zijn aanvankelijke afwijzing was, bij nader inzien, fout. De vrouw laat Hem dat zien.”Alsof dat niet genoeg is vervolgt hij: “zelfs van God wordt in de bijbel gezegd dat Hij moet terugkomen op een eerdere uitspraak”. Hij refereert aan het verhaal van Jona, waar God  berouw had over zijn voornemen om Ninevé te verwoesten (Jona 3:10). Ik heb al eens meer geschreven over zulke menselijke weergaven van Gods handelen. Dat God berouw zou hebben, is een menselijke manier om over God te schrijven. Als God alwetend is, zoals de bijbel zegt dat Hij is, dan wist Hij ook dat dit zou gebeuren. Deze schrijfwijze zegt iets over ons beperkte begripsvermogen. God spreekt tot ons in voor ons mensen verstaanbare bewoordingen. Het is geen blijk van Gods onvermogen om oorzaak en gevolg te overzien. Lees meer over deze schrijfwijze in dit artikel. De schrijver sluit af met de volgende woorden: “Het mooie van mensen is, dat ze kunnen veranderen. Dat ze op verkeerde beslissingen terug kunnen komen. De bijbel laat zien dat ze dat van geen vreemde hebben. God en Jezus doen ons dat voor. Wát een boek die Bijbel!”Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word hier echt onpasselijk van. De bijbel is zo prachtig omdat God zoveel op ons lijkt? Hou toch op! Wat een humanistisch geouwehoer. De bijbel laat God juist zien als de Enige die het eind vanaf het begin kan vertellen. Omdat alles gaat zoals Hij wil. Want wat Hij zegt zal gebeuren. Hij doet ons het foute niet voor, maar juist het goede! Wij zien niet altijd het goede in Gods handelen. Maar dat zegt toch meer van ons dan van Hem?

Jezus was helemaal niet fout in deze passage. De krasse woorden van de Messias zijn geheel in lijn met de fasering van het heilsplan. Eerst de Joodse Priesternatie met de Messias als Koning. Dat was de horizon van alle oudtestamentische profetieën. Zodra het volk de Messias zou omarmen, zou het Koninkrijk aanbreken. Israël zou haar priesterrol gaan bekleden en zo tot zegen zijn van de andere volkeren. De vrouw getuigde juist van inzicht in deze volgorde. Zij zouden gevoed worden bij de gratie van het verloste volk. Als kruimels van de tafel. En pas na deze erkenning van de verhoudingen, sprak Jezus: “O, vrouw, groot is uw geloof”.

Dat alles uiteindelijk anders ging dan (op het eerste gezicht) voorzegd was is voor ons nu geschiedenis. Maar zelfs dát zat al verborgen in de profetieën van het Oude Testament. Wij denken soms dat we weten wat Gods volgende stap zal zijn. Vaak zal blijken dat we verkeerd gedacht hebben. Niks mis mee, toch? Maar ga God niet verwijten dat Hij eigenlijk had moeten doen wat wij dachten. Zeg nou zelf, corrigeren wij de Godswoorden, of laten we ons erdoor corrigeren?

 1. pietsje / dec 18 2011

  Hoi Goswin,

  Wat is het toch eigenlijk verdrietig dat er na 2000 jaar Christendom-dom- dom, nog zoveel ongeloof/ontwetendheid in de kerk is over Wie God is en wat Hij in Zijn Woord Zegt, ik moest eigenlijk gelijk denken aan Jesaja 55, vanuit dit gedeelte blijkt maar weer hoe Liefdevol en Volmaakt onze Vader is.
  Gods Plan voor Zijn Schepping is gewoon Perfect en we kunnen Hem voor 100%, op Zijn Woord vertrouwen.
  En wat is het dan toch geweldig, dat we deel mogen uitmaken van Gods Perfecte Plan, maar tegelijk is het ook een grote verantwoordelijkheid, want wat in het O.T de roeping was van Israël, geldt nu óók voor ons, in 1 Petrus 1:9-10 staat dat wij in Christus een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom zijn om de grote daden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn Wonderbaar Licht.
  Nog even terugkomend op deze Kananese vrouw, zij had duidelijk meer inzicht in Gods Beloften/Gedachten (Mozes/Profeten) voor Israël, dan het Joodse volk zelf en Jezus prees haar geloof, we kunnen dus nog veel van haar leren, God blijft trouw aan Zijn Woord, maar hoe zit het met ons geloof?, niet voor niets staat er in Lukas 18:8b, Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?.
  Ook wij kunnen hier en nú Gods Beloften/Gedachten kennen, want Zijn Heilige Geest woont in onze menselijke geest 1 Cor 2:6-1.
  We zijn niet langer over gelaten aan het systeem van deze wereld, wat ook nog vaak in de kerk heerst, maar wij zijn burgers van een Hemels Systeem, n.l. Het Koninkrijk Gods, daar gelden andere wetten en regels.
  Het is juist Gods Wil dat we Zijn Beloften/Gedachten leren kennen, Hij heeft Zijn Wijsheid juist vóór ons verborgen (Marcus 4:11/20) en door God op Zijn Woord te vertrouwen, kunnen we mensen worden die honderdvoud vrucht dragen in Gods Koninkrijk, dit is waar Efeze 4:13-15 het over heeft.
  Het Geloof/De Geest van Christus heeft God de Vader in onze menselijke geest gelegd, het is aan ons om dat te geloven en eruit te leven, net als deze Kananese vrouw deed.
  God is Goed.

  Pietsje.

 2. goswindeboer.nl / dec 19 2011

  He Pietsje, dank voor je reactie. Ik denk ook vaak na over de geschiedenis van de kerk. Ik heb me er nog maar weinig in verdiept, en wil daar nog graag eens flink induiken. Maar mij bekruipt het gevoel dat Jezus ons net zozeer Mar. 7:8-13 voor de voeten zou werpen als de Farizeeërs destijds, dat we de woorden van God krachteloos hebben gemaakt door onze overleveringen. Om voor mezelf te spreken: veel van de dingen die ik heb ontdekt de afgelopen jaren zijn een direct gevolg geweest van het loslaten van wat me altijd is geleerd.

  Dat kan natuurlijk tegen me gebruikt worden (en dat wordt het vaak ook): ik heb ‘de rechte weg verlaten’, zeggen ze dan. Maar de vraag is natuurlijk net zo legitiem of de kerk na 2000 jaar nog wel op de rechte weg zit. Als de leer al die tijd zuiver en onbesmet is gebleven, waarom zijn er dan pakweg 30.000 verschillende ‘smaken’ van? Welke smaak is de rechte? De bijbel spoort aan om zelf te onderzoeken “of deze dingen zo zijn”. Dat doe ik dan maar. En als ik op afwijkende standpunten uitkom? Tsja, smaken verschillen 😉

 3. pietsje / dec 20 2011

  Hoi Goswin,

  Ik heb me ook niet zo verdiept in de geschiedenis van de Kerk, maar wat me opvalt in de Bijbel is dat van Genesis tot Openbaring (geschiedenis) staat beschreven, dat de mens altijd weer probeert om in eigen kracht (zelf God zijn) z’n bestemming te bereiken, onze bestemming is n/l. te worden als Jezus, mens zoals God ons voor de grondlegging der wereld heeft bedoeld, door de zondeval konden we niet meer tot onze bestremming komen, maar Christus heeft dit hersteld, de herschepping kon beginnen en vanuit een intieme hartsrelatie met God de Vader kunnen we weer tot onze bestemming komen, hier en nu.
  God wil een liefdesrelatie met de mens en geen religieuze relatie.
  In Psalm 51:18-19 staat: Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers (eigen inspanning/werken) hebt Gij geen welgevallen, De offeranden Gods Zijn een verbroken; en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God
  De geschiedenis van de kerk is belangrijk, maar volgens mij moeten we verder bouwen, want als we Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken dan openbaart God ons Zijn Plan Joh 16:13-15, het Evangelie, Gods Blijde Boodschap is voor de kerk van hier en nú, om vol te worden van Zijn Liefde, Genade en Kracht, zodat we het kunnen uitdelen.
  In Kolossensen 2:8-15 waarschuwt Paulus ons om niet zomaar mee te gaan met de overleveringen vanuit het systeem van de wereld en dit systeem net zo goed in de kerk met alle wettichisme, leerstellingen en dogma’s, religie wordt misschien juist wel dubbel beïnvloed vanuit de duisternis, (overheden en machten in de hemelse gewesten) want als we gaan ontdekken wat we in Christus hebben ontvangen (Ef 1:18-23: 3:5-10) dan komt er een enorme transformatie op gang en dat is het laatste wat satan wil, hij weet al 2000 jaar dat hij is overwonnen door Jezus Christus, maar dat is nog niet echt doorgedrongen tot het Lichaam van Christus.
  Tot nu toe heb ik de smaak te pakken, God is Goed Ps 34:9.

  Pietsje

 4. martin / dec 22 2011

  Mijn woord is niet altijd waarheid omdat ik ook maar een mens ben, maar ik bid dat het geen ik hier op schrijf is wat God wil en niet een trots van mijzelf. Verder doet het geen ik hieronder schrijf niet af aan mijn eigen onvolmaaktheid. Want ook jij zou dingen op mijn doen aan kunnen merken.

  Eeuwigheid komt gewoon overal voor hoor. Ook in Judas en Johannes word het genoemd. Daarnaast kan je er ook over lezen als er gesproken word over de hel. Dat het hart niet zal vergaan en dus blijft bestaan.

  Het geestelijke is sterker dan het voor ons waarneembare. Hoe groot is God? Zijn grootheid is sterker dan alles wat wij ons in kunnen denken. Omdat wij ons eigen lichaam niet eens snappen. Wat kunnen wij dan zeggen van de wereld daaromheen en van de mogelijkheden van de Schepper. Zeg niet dat Hij geen geestelijk lichaam kan maken wat eeuwig is en dat Hij geen invloed heeft op de interpretatie en het tot stand komen van Zijn woord. Hoe groot is het wonder van de zon? Hoe groot is het wonder van de wereld? Hoe groot is het wonder van een vliegende vogel? Hoe groot zijn al deze wonderen en zijn wij een wonder als mens!!!! Pas daarom op bij het verkondigen van een nieuwe leer omdat je relatief geen kennis hebt.Zie je jouw eigen wonder niet meer als je in de spiegel kijkt en nadenkt over wie je bent? Voel je dan niet dat het onwerkelijk is dat het barst van de onmogelijkheden? Door te vechten word je wakker, meer vleselijk en daarmee juist minder realistisch. Bid daarom nu tot God en vraag Hem om een antwoord voor jou als persoon en bevestiging van jouw richting en sla de bijbel dan open..Wat Hij wil doet Hij.

  En geloof is alles overwinnend ook deze twijfels.. want twijfels zijn het, zo zie ik het. Twijfels ontstaan bij jou door realisatie van een bepaald vermogen in een bepaald gebied. Dan kan je jezelf afvragen of dit voor jou een vloek of een zegen is. Elk mens is gelijk! Ieder mens heeft zijn kracht. Het is jammer hoe iemand die inzicht heeft in een bepaald gebied dit voor zichzelf verward met wijsheid en zich daarmee voor gek zet. Een kind kan jou belachelijk maken. Omdat het dichter bij God kan staan, bij het geestelijke van God, dan jij. Omdat het zich beter realiseert wat en wie God is. Door jouw rationalisatie en/of eventuele zonden (direct of indirect bijv. familie), verkeerde keuzes, teleurstellingen etc ben jij op een pad terecht gekomen waarin je op zoek bent gegaan naar een nieuwe vreugde. Als een kind dat na een conflict op zoek is gegaan naar iets anders iets beters en zo verdwaald is geraakt in het bos. Niet wetend dat zijn ouders en vrienden verdrietig zijn en hem zoals hij was zoeken. Niet wetend dat juist door klein te zijn meer bereikt had kunnen worden. In het bos komt het een vriendelijke wijze onbekende man tegen die antwoorden geeft op zijn twijfels en hem een mantel geeft met prachtige kleuren en met nieuwe waarheden. Deze nieuwe waarheden en mantel neemt het jongetje aan, laat het onderweg aan iedereen zien, en zoekt uiteindelijk zijn ouders weer op, maar daar merkt hij dat hij zich anders voelt.. en iets mist in zijn omgeving.. hij kan zich niet goed meer spiegelen aan zijn ouders en vrienden wanneer hij die weer ziet en raakt ontvreemd.. zo groeit de afstand steeds meer t.o.v. daar waar hij eerst stond en gaat hij steeds dieper in zijn leer. Met alle gevolgen op lange termijn van dien. In dit verhaal is satan de man die de mantel geeft en zitten in de mantel teksten die de persoon die deze drager proberen te verdoemen.

  Het is net als een Marta die constant bezig is schoon te maken terwijl Jezus op bezoek is. Waar besteed jij je tijd momenteel aan, je gevoelens en je energie? Ik denk dat als Jezus bij jou thuis zou komen dat jij achter de computer zou zitten of in discussie met mensen of het “wel en waar” van de bijbel. Wie is dan wijzer het kind dat alles wat in de bijbel staat aanneemt in waarheid en hier zijn leven op baseerd en tijd heeft en doorbrengt met God zonder vragen en met liefde en gevoel, of het kind dat hier heel diep in gaat graven en interpreteren, gaat onderzoeken, toetsen etc? Voel je het verschil in warmte bij het ene en het andere kind? Waarom is het ene kind niet tevreden? Waarom kan het geen rust vinden? Welk kind zou het beste tot voorbeeld zijn voor de ander? Welk kind zou de meeste schaaf wonden oplopen op het moment dat het gaat toetsen dat geen wat de ouders zeggen en voor waarschuwen, en daar ver in gaat? Welke kind zou de beste invloed hebben op andere mensen?

  Als laatst heb je ook gebeden en de bijbel open geslagen? Of wou je eerst weten wat ik geschreven had om te toetsen wat de waarheid was en daarna pas te besluiten of je het wel of niet zou moeten doen. Ik denk dat laatste, maar hoe dan ook twijfel ik of je alvorens gebeden had om te vragen of God jou het gevoel wil geven om het geen ik geschreven heb wel of niet te doen. Wie is jou raadgever? Loop je met jezelf weg of zet je jezelf aan de kant en volg je Jezus blindelings?

  Is dit niet net als Petrus die door het water zakt door zijn rationalisatie. Welk kind van het eerder genoemde voorbeeld zou blijven staan op de golven? Ik denk dat jij er per definitie doorheen zou zakken gelijk al bij de eerste stap uit de boot. Jij zou redeneren…! Jij zou overleggen….! Jij zou meer tijd nodig hebben. Jij zou bijv. een tekst uit de bijbel weten waaruit zou blijken dat dit niet is voorbestemd voor mensen en dat alleen Gods zoon dat zou kunnen. Jij zou een ander wellicht door je teveel aan redenatie, nog tegen hebben gehouden! Je zou eigenlijk helemaal al geen eens een stap zetten.Wie leeft op dat moment dan meer? Petrus of jij? Wie leert op dat moment meer? Wie is verder in wijsheid en geloof?

  De beste leugens zijn die leugens waarin het grootste deel waar is. Welk kind kan zich later beter verantwoorden? Dat kind wat deed wat er in de bijbel stond het op zich nam, of dat kind wat de bijbel ging toetsen en een eigen zienswijze ging creëren. Waar komt dat vandaan? Hoe wil je dat verantwoorden? Je bent dan ongehoorzaam geweest op dat gebied. En ik denk dat je dan spijt betuigd. Hoe mooi en sterk het nu allemaal ook lijkt! Dan baal je van je eigen koppigheid. Helemaal als je ziet wat de vruchten ervan zijn. Want als ik nu al deze tijd aan jou besteed en jij weer zo meteen aan je reactie naar mij. Hadden we dan niet beter iets liefdevols voor onze medemens kunnen doen? (ken je dat nummer A team?) Wat jouw werk nu doet is twijfel zaaien..de kracht van het pure geloof in God en alles daarin aannemen, af laten nemen!! Dat is de leer van eerst denken en dan doen. In twijfel trekken rederen dat geen wat God vraagt en zegt. De bijbel is gevoel.. is geestelijk. Of denk je dat je alles al weet!

  Draai het om laat het redeneren los! Ga toch op je knieën en neem een tijd om je gevoel weer te vinden in God. Om Hem door de bijbel heen weer tot jou te laten spreken. Vraag Hem om de bevestiging van jouw weg en wacht GEDULDIG op een antwoord. Probeer dit niet zelf te vinden. Alles wat jij in Zijn handen legt zal je behouden, maar wat jij zelf opbouwt zal je kwijtraken en zal jouw en anderen verdriet geven….

  Ik zal voor je bidden..

 5. Anke / dec 23 2011

  Als je werkelijk gelooft dat Jezus in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw Zich hier ‘op de vingers laat tikken’ en vervolgens Zijn ‘fout’ herstellen moet, dan sla je de plank toch wel heel ver mis!!!
  Wat er hier gebeurt is mijns inziens het volgende: in deze discussie worden de vrouw profetische woorden ingegeven, n.l. dat het heil uiteindelijk voor ALLE volken zal zijn.

 6. goswindeboer.nl / dec 23 2011

  dag Martin

  Dank voor je uitgebreide reactie. Ik ken je niet, denk ik, maar ik waardeer het dat je zoveel tijd genomen hebt om me te schrijven. Je doet het lijken alsof je mij wel kent, met deze nogal krasse voorstelling van mijn gesteldheid. Mag ik je een paar vragen stellen? Dat weet ik ook wie ik voor me heb.

  Wat betekent geloof voor jou? Je schrijft dat ik twijfel, maar ik ervaar dat niet zo. Ik ben juist steeds meer gaan geloven in de grootheid van God. Mijn vertrouwen op mijn Vader is nog nooit zo groot geweest. Ik geloof niet meer blindelings in de credo’s van de kerk. Misschien dat we daarin verschillen.

  Wat is voor jou een goede tijdsbesteding? Ik “overpeins” Zijn Woord bij dag en bij nacht, maar misschien heb jij een beter voorstel.

  Waar zou ik voor moeten bidden bij het openslaan van de bijbel? Of bij het lezen van commentaar als het jouwe? Dat de passage die ik voor me krijg goed zal voelen? Dat ik mag ontdekken dat de kerkelijke visie de enige waarachtige is? Dat ik geraakt word door de scherpe aantijgingen? Of dat ik God beter mag leren kennen. Dat ik de kracht van de dood en opstanding van Christus Jezus nog meer mag leren waarderen.

  Wat zijn volgens jou goede vruchten? Ik ervaar meer liefde dan ooit voor mijn gezin, voor mijn medemens, eigenlijk voor iedereen. Ik heb meer achting voor God en een ontzag voor het offer van Zijn Zoon als nooit tevoren. Mijn gemoed is gerust, nu ik besef dat er voor God nooit iets mis gaat. Dat God alles in de hand heeft. Kun je me laten zien welke van deze vruchten niet goed zijn?

  Je hebt veel geschreven. Maar ik denk dat één zin de kern weergeeft. Je schrijft: ” De bijbel is gevoel.. is geestelijk. Of denk je dat je alles al weet!” Tsja, over gevoel kun je niet twisten, he. Jij voelt het jouwe en ik het mijne. En als het goed voelt is het van God, heb ik je dan goed begrepen? Persoonlijk denk ik dat je daarmee geen recht doet aan Gods Woord. Dan had Hij net zo goed een plaatjesboek met emoticons kunnen sturen. Paulus spoort ons aan om vernieuwd te worden in ons denken. En je denken wordt gevoed door inzichten. Kennis van God, geput uit Zijn Woord. Ik ken Hem nog lang niet goed genoeg, ik weet nog lang niet alles. Ik zal ook nooit alles kunnen weten. Maar ik blijf me voeden en bestudeer ik Zijn Woord, om te blijven groeien. Maar misschien voel jij daar niets voor…

  Ik laat het hierbij. Heb een goede kerstviering, en een gezegend nieuwjaar, Martin.

 7. pietsje / dec 24 2011

  Beste Marten,

  Ik wil even reageren op wat je zegt over de Bijbel, dat het voor jou gevoel en geestelijk is.
  God is Liefde en Zijn Woord/Bijbel is dus ook Liefde.
  Liefde is geen gevoel maar een keus en God heeft Zijn Woord te houden en Zijn Woord is vleesgeworden in Jezus Christus.
  Doordat Gods Woord (Geestelijk) in Jezus Christus vlees en bloed (lichaam/materie) is geworden, werd God Woord zichtbaar/tastbaar voor de mens (Kolossensen 1:15) en alleen door het geloof van Christus/Heilige Geest kunnen we vruchtdragen, dit geloof brengt vrucht voort
  (Galaten 5:22-26) dit is geen gevoel maar een keus, elke dag weer moet ik ervoor kiezen om in een intieme hartsrelatie met God de Vader te leven, het gevoel is er heel vaak niet want er zijn zoveel dingen en omstandigheden die me van Gods Hart af willen brengen, zelfs de Here Jezus had daar last van, Hij moest ook kiezen niet mijn wil, maar UW WIL geschiedde.
  Gods Woord is Geestelijk, in de Jezus Christus is Gods Woord vleesgeworden/materie en de Gemeente is Het Lichaam van Christus om het Blijde Goede Nieuws van Het Koninkrijk van God te verkondigen, Gods Koninkrijk is een Geestelijk en nog verborgen Koninkrijk, maar als wij als burgers van dat Koninkrijk geloven wat Gods Woord zegt, dan laat dat ons niet zonder vruchten uit dat Koninkrijk ( Johannes 1:1-4) als wij Gods Woord spreken dan worden die geestelijk woorden materie, zichtbaar voor iedereen (Marcus16:15-18).

  Pietsje.

reageer