Skip to content

RE:post 2 – kiezen

Dit is het tweede artikel in de RE:post serie. Klik hier voor eerste aflevering over de vrije wil.

De vrije wil is een heikel onderwerp dat op diverse manieren in de correspondentie terugkomt. De vorige RE:post heeft zich gericht op de reacties over de wil. Ditmaal staat de keuze centraal. Hieronder vind je een greep uit mijn post over het onderwerp ‘kiezen’. Nogmaals, de opmerkingen en vragen zijn op thema gegroepeerd. Ze hoeven dus niet door één en dezelfde persoon geschreven te zijn. De antwoorden uiteraard wel.

God stuurt steeds weer profeten om de mensen erop te wijzen dat ze moeten doen wat God van hen vraagt willen ze een lang leven hebben. Niet om hen te tergen, maar omdat God de mensen heeft gemaakt en ze wil laten kiezen uit liefde. 

Ik weet dat heel het OT in het teken staat van de afvalligheid van het volk. En dat het volk maar steeds niet luistert. Maar in het zelfde OT staat ook dat God ze daarvoor ook nog niet het hart gegeven heeft. Dus de voorwaardelijkheid van het verbond (doe dit en leef) zit zelfs nog verpakt in de onvoorwaardelijkheid van Gods handelen. Ze zullen gehoorzamen. Maar pas wanneer God daartoe de middelen geeft.

Lezen we Paulus in Romeinen 5, dan zien we ook nog eens Gods ‘geheime agenda’: de wet kwam niet om het volk de mogelijkheid te geven het goede te doen. Immers, dat zouden ze pas kunnen als God de harten zou besnijden.

Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is,daar is de genade veel meer overvloedig geweest; – Rom. 5:20 SV

De wet kwam om het volk te laten zien dat ze het niet konden. Dat de zonde zelfs meer zou worden. Waarom? Opdat de genade meer zou worden! God kan zich pas genadig tonen als we het niet verdienen. Hij kan pas redden als er iemand verloren is.

Stel je voor dat het volk meteen de wet had kunnen houden. Dan had Jezus nooit hoeven komen, en was het heil nooit naar de natiën gegaan. Er zit altijd meer dan één laag in de bijbel. En ook meer dan één programma. Gods handelen met Adam en Eva was anders dan met Abraham, en ook weer anders na de wet, en weer anders na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus. Als je alle bijbelteksten evenveel geldigheid geeft voor ons vandaag, zeg je in feite dat Jezus’ komst geen enkel verschil heeft gemaakt. Dat is toch niet je bedoeling?

Je zegt dat er niks staat over aanvaarden. Wanneer alle teksten zo in elkaar zitten dan is het inderdaad heel makkelijk. Maar laten we hier de systematiek op los dan komen we in de knoop met het oude testament.

Ik bedoel niet dat voorwaardelijkheid niet in de bijbel te vinden is. Begrijp me goed, ik ken de teksten die je noemt. Maar die voorwaardelijkheid stond niet in de teksten die we behandelden. Als je de voorwaardelijkheid van andere teksten in deze onvoorwaardelijke uitspraken injecteert, doe je een aanname. Namelijk dat Gods heilshandelen nooit verandert, en Hij met zijn volk hetzelfde omgaat als met iedereen. Dat de beloften aan de getrouwen uit het OT ook gelden voor ons, en dat de voorwaarden voor behoud ook altijd het zelfde zijn.

Natuurlijk is alle schrift Godgeblazen, en horen het OT en het NT bij elkaar. Maar niet alles in het OT en NT is voor ons.  Immers, we kunnen moeilijk elke aansporing uit het OT nu gaan toepassen. Dan zouden we nog steeds met gezinnen van 20+ kinderen te maken krijgen, de voedsel en reinigingswetten van Mozes moeten houden, elk jaar drie keer naar Jeruzalem moeten trekken en elke overtreder uit ons midden moeten verstoten en stenigen. Je bent toch met me eens dat 85 procent van de bijbel is geschreven voor en tot het Joodse volk. Pas sinds Handelingen en Paulus komen wij in beeld. De voorwaardelijkheid uit het OT is gekoppeld aan het verbond dat God met het volk sloot. Het verbond waarvan het volk zelf zei dat ze zich er aan zouden houden. Hij heeft met ons nooit zo’n verbond gesloten.

Wat is het doel van de twee wegen die worden voorgesteld in Mattheus wanneer er op het einde voor iedereen een wissel zit naar de goede God?

De tweedeling is leven en verderf (dood). Niet hemel en hel. Het leven gaat over het “leven in het koninkrijk der hemelen”. Het verderf is dus dat je niet leeft in het koninkrijk, maar dood bent. Maar we weten beide wat er met de dood staat te gebeuren. De doden zullen heel wat missen, want wie wil er niet in het koninkrijk zijn. Maar de dood heeft niet het laatste woord, toch?

Mijn verlangen en gebed is dat je zult erkennen dat we wel degelijk een vrije keuze hebben en dat niet alles wat er om ons heen gebeurd, behoort tot Gods plan. 

Je hebt gelijk dat wij een keuze hebben. Dat ben ik met je eens. We kiezen dagelijks ontelbare keren. Jij noemt het een vrije keuze, en daar haak ik af. Niet omdat ik het gewoonweg niet wil geloven, maar omdat er te veel bijbelteksten zijn die Gods bestuur in alles tonen. En daarnaast zijn er ook te veel waar God spreekt over voorbestemming. Dat God ons opdraagt om te kiezen betekent niet dat Hij benieuwd is naar de uitkomst. God weet alles, toch? God hoeft niet te leren welk vlees hij in de kuip heeft, maar wij moeten weten wat voor vlees we zijn. We moeten leren dat we vanuit onszelf altijd verkeerd kiezen.

Jij citeerde onder andere Deuteronomium 30, om te laten zien dat we wel degelijk moeten kiezen.

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. – Deut. 30:15

En zoals ik zei, ik ben dat met je eens. Maar ondanks dat God het volk liet kiezen, wist Hij dat het volk de tegenspoed, de dood zou kiezen. Echt waar. Zie maar eens de onderstaande passage.

Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel – dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; de HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen. En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. – Deut. 30:1-6

Hier moeten je enkele dingen opvallen. Allereerst vertelt God al dat het zal misgaan (“wanneer”, niet “als”), vóórdat Hij ze voor de keuze stelt . Immers, het vers dat jij citeert komt hierna. Daarna volgt een beknopte overzicht vooraf van alles wat de Joden inderdaad later allemaal hebben meegemaakt. De geschiedenis van het Oude Testament laat zien dat zelfs het volk dat Hij bevoorrecht boven alle andere volken (Hij geeft ze de wet, woont in hun midden, komt zo nu en dan zelfs zichtbaar langs) vanuit zichzelf niet de juiste keuzes maakt.

Pas wanneer God het nieuwe verbond sluit met zijn volk, en hun harten besnijdt, kunnen ze het goede kiezen. En dat is het toekomstscenario, waar het uiteindelijk op uit zal draaien. Het zesde vers. Pas wanneer God de harten besnijdt zullen ze de Heer met geheel hun hart en ziel kunnen liefhebben. Pas als God het doet, gaat het goed.

Een hoofdstuk verder wordt de voorkennis van God nog eens genoemd:

De HERE zeide tot Mozes: Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land, waarin het komt; zij zullen Mij verlaten en mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten heb. – Deut. 31:16

Een paar verzen later staat zelfs:

Immers, Ik ken de gezindheid die zij heden koesteren, voordat Ik hen breng naar het land, dat Ik hun onder ede beloofd heb. –  Deut. 31:21b

Waarom vraagt God het dan, als Hij weet wat de uitkomst zal zijn? Omdat wij moeten leren hoe wij zijn zonder Hem!

De Bijbel staat vol van keuze. Jozua zegt het heel duidelijk. Kies dan heden wie je dienen wilt. Of de goden aan de overkant van de rivier of de Heere.

Dat zei ik ook. De bijbel staat vol van keuze, niet van vrije wil. Ik noemde net al het volk dat koos om Gods woorden te (proberen te) doen. In Deuteronomium worden de woorden nog eens aan het volk voorgehouden (Deut. 30:15). Maar vóórdat Mozes stierf had God hem al laten weten dat het volk niet zou gehoorzamen (Deut. 31:16). Hun keuze en hun wil had geen enkele invloed op het resultaat.

Jij en ik hebben de vrije keuze om voor of tegen Jezus te kiezen. We zijn geen robots!

Wij zijn geen robots, inderdaad. De bijbel vertelt dat we klei zijn (Rom. 9:21). Klei in de hand van de Pottebakker. Wie wij zijn en wat we worden is Zijn werk, niet het onze. Al onze ervaringen en zelfs onze keuzes passen in dit beeld. De beslissingen die we maken, de gevolgen die ze hebben, zijn Hem al lang bekend. Maar wij kennen ze nog niet. Wij leren door oorzaak-gevolg en nemen waar in contrasten (goed-kwaad, licht-duisternis, warm-koud, hard-zacht). God onderwijst ons op deze manier. Maar hoe het afloopt weet Hij al lang.

<< vorige  volgende >>
 1. cor / mrt 17 2013

  sinds ik Gods genade heb mogen zien,
  is mijn leven totaal op zijn kop.
  40 jaar heb ik het zelf geprobeerd om het te verdienen.
  ben met hel en verdoemenis groot gebracht.
  zo 13 maanden geleden liep ik tegen Gods genade aan.
  van zelf liep ik tegen een muur van alverzoening aan.
  vorig jaar kwam ik via de site BOINNK,
  op de site het beste nieuws.
  via deze site kwam ik boekjes tegen van Martin Zender.
  het ging over de hel, roken zonder zonde.
  na dat ik deze twee boekjes gelezen tehebben,
  was ik de hel en alles wat ik geleerd had kwijt.
  van af vorig jaar juni schrijf ik over Gods genade en redding voor alle mensen.
  en nee ik ben totaal geen schrijver, ik ziet met mijn taal
  denk maar aan JEREMIA, ik kan niet spreken, dat was tot mijn 8ste jaar zo.
  Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht.

  ik wens alle Gods rijke zegen, genade en liefde toe.

  cor.

 2. goswindeboer.nl / mrt 17 2013

  he Cor

  Dank voor je reactie. Je verhaal zal voor velen herkenbaar zijn. Zender heeft mij ook geholpen de dingen helderder te zien. En net als bij jou heeft het in mij ook de drang aangewakkerd om er over te gaan schrijven. Waar het hart vol van is…

  Ik ben wel benieuwd wat je met die “muur van alverzoening” bedoelt.

 3. cor / mrt 17 2013

  Ik ben wel benieuwd wat je met die “muur van alverzoening” bedoelt.

  toen ik 3 februari 2012 Gods genade zag voor me zelf, zag ik het ook voor de hele mensheid.
  daar bedoel ik met de muur van alverzoening mee, ik kon er niet om heen.
  die muur kunnen we niet nemen, afbreken of wat dan ook.
  Gods verzoening met de hele schepping kunnen we niet weg poetsen.
  als Gods genade voor mij geld, geld het ook voor een ander.
  ik heb een artikel geschreven voor de site BOINNK.
  een aardbeving van Gods genade.
  ik schrijf heel eenvoudig, in eigen woorden.
  zo zie ik in EZE 37:11-14 een alverzoening in het klein, HET GEHELE HUIS ISRAELS.
  Wat met Israel zal gebeuren, zal ook met de helemensheid gebeuren.
  deze boodschap van Gods genade heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet
  tot de dag van vandaag.
  ik hoop dat het U wat duidelijk is.

  ik wens U Gods zegen, genade en liefde toe.

  cor

 4. goswindeboer.nl / mrt 18 2013

  Ah, ok. Ik begrijp je – zeg alsjeblieft ook gewoon jij tegen mij hoor. We zijn jong van geest nietwaar? Dagelijks vernieuwd!

  Bijzonder hoe de verzoening jou als een muur in de weg stond. Bij mij ging dat anders – ik ben grootgebracht in de kerk, en was vertrouwd met het idee dat je ook voor de genade nog wat moest doen (kiezen). De wrijving tussen deze twee begon pas een paar jaar geleden voelbaar te worden. En van het een komt het ander: ik heb onderwijl heel wat meer ‘wrijvende waarheden’ uit mijn jeugd moeten herzien. Denk aan:
  – vergeving = rechtvaardiging
  – redding = eeuwig leven
  – verloren gaan = hel
  – koninkrijk = hemel
  – …

  Je zult het herkennen. Kortom, heel mijn ‘bijbels woordenboek’ is veranderd (verrijkt). Dat dit soms moeilijkheden oplevert in het spreken over bijbelse zaken ondervind jij ook dagelijks op boinnk…

  Jij ook Gods rijke genade, vrede en zegen toegewenst.

reageer