Skip to content

basiskennis: God is de Schepper

“In den beginne schiep God …” (Genesis 1:1)

God is de Schepper. Eerst was er niets – behalve God. God alleen.

God begon met een schone lei, een leeg doek. God schiep het hele universum uit absoluut niets. Hij sprak en de werelden waren er. Zo is alles “uit God” – logisch, er is geen andere mogelijkheid.

“… uit Hem, en door Hem, en tot Hem, zijn alle dingen” (Romeinen 11:36)

Alles is uit God. Elk gevolg moet een oorzaak hebben. Hij is de eerste Oorzaak. Hij is de Grote Oorzaak. Hij is de Ultieme Oorzaak. “In den beginne schiep God …” (Genesis 1:1).

We moeten dit eerst begrijpen willen we ook maar iets leren. We moeten onze doctrine beginnen met God, want Hij is het begin van alles.

We moeten groot beginnen (bij God) en dan naar de kleine details toewerken (wij). Als God niet ons startpunt van begrip is, en we hebben onszelf als uitgangspunt (en de details van ons leven), worden we humanistisch en evolutionair; we zullen mens-gericht en wereld-bewust worden – onze aandacht gevestigd op het relatieve gezichtspunt van het leven. Als we echter onze schriftstudie groot beginnen, bij God, zullen we God-gericht en God-bewust worden – onze aandacht diep verankerd in het absolute gezichtspunt van het leven.

Als er eens niets was buiten God, dan is vanzelfsprekend alles uit God. Fundamenteel Christendom schijn geen probleem te hebben met God de Schepper uit Wie alle dingen zijn, als het beperkt wordt tot zijn oorspronkelijke schepping – de maan, de sterren, de wereld, etc.; maar na de oorspronkelijke schepping wordt het denken humanistisch en evolutionair. In hun optiek is alles uit God in de schepping, maar al vlug veranderen de dingen en nu is alles op de een of andere manier “uit de mens”.

Denk eens aan die computer voor je neus. Hij is “uit God”. Hoe kan het ook anders? Waar kwamen alle materialen uiteindelijk vandaan, anders dan uit de voorraadschuur van Zijn schepping? Bovendien, waar kwam het intellect vandaan om de vele technologieën uit te vinden die samengevoegd zijn om hem te laten werken, anders dan van de “wonderbaar toebereide” breinen die God schiep?

Hoe kan het ook anders? Immers, er was niets – absoluut niets – en toen zei God “laat er … zijn”. De computer waar je deze Basiskennis leest is slechts de voortgang van Zijn machtige werk. “Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem, zijn alle dingen” (Romeinen 11:36).

Op de een of andere manier is de mens misleid tot de gedachte dat hij de kapitein is op zijn eigen schip, de heer van zijn eigen leven, de god van zijn eigen kleine universum, en de beslisser van zijn eigen lot. Dit is de droevige staat van de humanistische gedachtengang die in dwaasheid en ijdelheid probeert God van zijn rechtmatige positie als God te ontheffen.

Zoals we reeds gezien hebben, is God de El, de “Onderwerper”. De mens is op het toppunt van zijn dwaasheid en ijdelheid wanneer hij veronderstelt dat er ook maar één minuscuul detail bestaat dat buiten El’s (Gods) onderwerping valt. Dit is Zijn schepping, en het behoort niemand anders toe.

Uiteraard denkt het Christendom dat dit op de een of andere manier allemaal niet meer opgaat wanneer we het over het kwaad hebben, en hun theologie wordt evolutionair.

“Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.” (Jesaja 45:7 SV)

A.E. Knoch schrijft hierover in zijn fundamentele boek, “The Problem of Evil and the Judgments of God”. [hier in het Engels, en hier in het Nederlands te lezen – GdB]

We veroordelens onszelf slechts tot theologische evolutionisten wanneer we de zonde terugvoeren op een schepsel en weigeren de Schepper te erkennen. Velen die de kortzichtheid van de wetenschap niet ontzien en haar onvermoeibare inspanning God uit Zijn eigen universum te bannen veroordelen, begaan precies dezelfde misstap wanneer ze geconfronteerd worden met de oorsprong van de zonde

[…]

Huidige Miltonische uitvloeisels over Satan’s oorspronkelijke perfectie en zijn latere val zijn nergens te vinden in het Woord van God. “… de duivel zondigt van den beginne.” (1 Johannes 3:8)

[…]

We hebben dus een schepsel, genoemd een Tegenstander en Satan, en de Schriten voeren alle zonde terug op hem. Ons onderzoek wordt dus toegespitst op de vraag of dit nu werkelijk een schepsel is, of zelf-geschapen – feitelijk een andere God, zoals de religie van Zarathoestra hem aanbad. Als hij niet zelf-geschapen is moeten we stilzwijgend zijn schepping door de hand van God erkennen.

[…]

Was het Gods bedoeling dag de zonde het universum binnenviel, of was het vanwege een fout aan Zijn kant?

[…]

Als God Satan volmaakt heeft geschapen, en zijn val een verrassing en teleurstelling voor God was, dan heeft het geen zin ons te verschuilen achter lege woorden. Hij faalde. Hij nam zich voor een foutloos schepsel te maken dat uiteindelijk slecht werd. Er is niemand anders die we deze fout kunnen toerekenen dan God. Maar dit is geheel onjuist, want God faalt nooit, noch zondigt Hij.

Zonde speelt een wezenlijke, maar tijdelijke rol in Gods opzet. God heeft passende voorbereidingen getroffen voordat het kwam. Het Lam was geslacht voor de nederwerping [NBG: grondlegging – GdB] van de wereld. De schepping kan wel enige aspecten onthullen van Gods kracht en wijsheid, maar zijn liefde kan alleen getoond worden waar de zonde het zaad van de haat heeft gezaaid. Er kan geen Redder zijn zonder de zonde. Er kan geen verzoening zijn zonder vijandschap. God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen (Romeinen 11:32).

We moeten altijd herinneren dat God God is, en als God werkt Hij alle dingen “naar de raad van zijn wil” (Ef. 1:11) – alle dingen, zelfs het kwaad.

God is El, en Hij is verantwoordelijk voor zijn schepping. Dat is waar het schepper-zijn, de heerschappij en het vaderschap – het GOD zijn – om draait.

Ongeacht wat de mens zegt over God dat dit tegenspreekt, God is de verantwoordelijke Schepper van zijn universum, uit Wie alle dingen zijn! Hij is nooit de controle over zijn schepping kwijtgeraakt. Hij is GROOT en aan het HOOFD. Punt.

Rust hierin.

Clyde L. Pilkington, Jr.
Daily Email Goodies,
2 juli 2010
© 2010

<< vorige
 1. Hans Trapman / sep 22 2010

  Beste Goswin,

  Ik las jouw artikel en ik bleef haken op de zin:

  …Was het Gods bedoeling dag de zonde het universum binnenviel, of was het vanwege een fout aan Zijn kant?”…

  Met deze tweedeling doe je volgens mij geen recht aan de werkelijkheid. Je suggereert te weinig. Het was of een fout, of Zijn bedoeling.
  Ik denk dat er veel meer scenario’s mogelijk waren:

  de mens bleef vanuit Eden de aarde onderwerpen zonder van de boom des kennis van goed en kwaad te eten;
  Eva at van de boom, Adam niet
  en daarnaast nog scenario’s die ik nu niet kan bedenken.

  Ik denk dat God de mens zó respecteert dat Hij bij elk gekozen scenario een liefdevol handelen zou hebben. De mens was verantwoordelijk en God reageerde. Niet uit paniek, niet omdat Hij het fout had ingeschat, niet omdat Hij niet oplette, maar omdat Hij liefheeft. Hij komt tot Zijn doel, ongeacht de keuzes van de mens.

  Hartelijke groet, dat we mogen groeien in de kennis van Hem,

  Hans Trapman

 2. goswindeboer.nl / sep 22 2010

  dag Hans, bedankt voor je commentaar. Ik begrijp je probleem met deze zin. Hij staat echter niet (zoals de inspringing misschien suggereert) los van de redenatie erboven. Het is een logische gevolgtrekking van het feit dat de zonde voortkomt uit de Tegenstander. Had God het niet voorzien? Was Hij verrast, of had Hij er rekening mee gehouden. Of nog krasser: moest het allemaal zo gebeuren.

  Jouw insteek van scenario’s is interessant, als gedachtenexperiment. Wat zou er gebeurd zijn als… Maar God, die alles overziet doet niet aan scenario’s, geloof ik. Zeker de passage waar staat dat het Lam is geslacht “sinds de grondlegging der wereld” (Op. 13:8), suggereert dat de ‘fix’ er was voor de fout. Er was maar één scenario mogelijk, in mijn optiek: het huidige. Het moest fout gaan opdat het hersteld kon worden. We moesten verloren raken om gered te kunnen worden. Dit klinkt wellicht beklemmend, maar bekijk het eens zo: we liggen nog op schema. Er kan niets misgaan want God ziet niets over het hoofd.

  Kun je hier wat mee?

  groet
  Goswin

  PS inderdaad, groeien in kennis (en inzicht, liefde, genade, geloof, …) daar gaan we voor!

  [update]
  Ik heb het originele citaat nog eens teruggelezen op concordant.org en de inspringing bleek niet terecht. Ik meende dat het een vraag was die Clyde Pilkington zich stelde, maar het bleek een letterlijke zin uit het origineel. Ik heb het stuk aangepast om dit weer te geven. De gedachtengangen zijn dus die van A.E. Knoch.

 3. Johan van Arkel / aug 30 2012

  Goswin
  ik wil graag de volgende stelling poneren:
  De god die de auteur is van de zonde is niet dezelfde als de God van overvloeiende genade. Genade wordt ons geschonken om niet: onverdiende genade.
  Hoezo onverdiend? Omdat ik zondigde? Maar wie is dan de verantwoordelijke voor de zonden, die ik bedreef? Wie deed mij dan zondigen?
  Is het denkbaar dat God, ons op de grote dag van het oordeel zou meedelen dat het kwaad, de gruwelijke zonde, die Robert M. bedreef met kleuters op de Amsterdamse kinderopvang, door Hemzelf was bedacht?
  Martin Zender schrijft zonder te aarzelen dat God de verantwoordelijke is voor de holocaust. Wat is er dan nog aan genade te schenken. God zou dan de schuldige zijn en wij de slachtoffers.
  Knoch ondergraaft de boodschap van genade op

 4. Johan van Arkel / aug 30 2012

  Ik schreef een commentaar dat niet werd geaccepteerd. Ik zou in herhalingen zijn vervallen. Maar Goswin, dat is beslist niet zo. Pas enkele weken geleden drong tot mij door, wat ik in dat commentaar kwijt wilde. Ik wilde graaag je reactie daarop.

 5. goswindeboer.nl / aug 30 2012

  dag Johan

  Een commentaar van een nieuwe lezer wordt altijd achtergehouden tot ik het goedkeur. Maar jij bent geen nieuwe lezer, als ik het wel heb (dus het is merkwaardig dat WordPress jouw commentaar achterhoudt en niet meteen plaatst). We hebben dit gesprek al eens eerder gehad, weet je nog? Misschien is het goed om van daaruit verder te gaan. Onze gedachtenwisseling vind je onderaan dit artikel [link].

  Zoals je zult merken in dat gesprek: ik hoor je (zoals de Engelsen dat zeggen). Welke vragen blijven open na het lezen?

 6. Johan van Arkel / sep 3 2012

  Goede morgen Goswin en alle, die meelezen en meedenken,

  Ik schreef niet in herhalingen te willen vervallen, maar helemaal is dat niet te vermijden.
  Hierboven poneerde ik een stelling, die het probleem waarmee we ons bezighouden van een wat andere kant benadert.
  Wat blijft er over van de prediking van genade betoont aan zondaren als God zelf het vuil van de zonde heeft bedacht en ons kleed daarmee bezoedelde (Jesaja 64:6)? Hij zou de schepper zijn van die smerigheid.(zo mogen we toch wel over het kwaad van de zonde spreken). Genade zou vanzelfsprekend zijn. En we wten toch: genade die vanzelfsprekend is, is geen genade. De veroorzaker is de schuldige. God draagt de verantwoordelijkheid voor de Holocaust (Martin Zender) en Hij moet zich dan maar daarover verantwoorden.
  Als dat toch waarheid zou zijn!!
  Zegen en wijsheid toegewenst. Johan

 7. goswindeboer.nl / sep 4 2012

  dag Johan

  Dank voor je reactie (en de milde toon waarmee). Ik begrijp je vraag. In een kwestie als deze maakt de positie van waaruit je schrijft enorm verschil. Jij schrijft vanuit het gezichtspunt van de geschiedenis onderweg, als ik het zo mag weergeven. In de schepping anno nu (of anno toen (Jes. 64) voor mijn part) is veel onwelriekends, dat ben ik met je eens. In mijn vorige reacties nam ik je mee naar het begin, de geschiedenis in wording. En dan verandert de vraag van ‘wat’ naar ‘Wie’. Er was nog geen ‘wat’, maar wel een ‘Wie’, en het antwoord op de kwestie van het bestaan / ontstaan van alles (ook het kwaad) is gelegen in de vraag wie onze God is.

  Mag ik je een wedervraag stellen? Niet om de jouwe te ontlopen, maar om je godsbeeld helder te krijgen. De vraag is deze: weet God het einde vanaf het begin (en bijgevolg alles ertussenin)?

 8. Johan van Arkel / sep 10 2012

  Hallo Goswin,
  Is jouw reactie een antwoord op mijn vraag, wat er overblijft van de boodschap van genade betoont aan schuldige zondaren, als God zelf het vuil van de zonde heeft bedacht en ons kleed daarmee bezoedelde?
  Hebben we als slachtofffers van die bedenksels van God en het bezoedelen van ons kleed dan nog genade nodig op die grote dag?
  De visie van Knoch is dan toch het onderuithalen van de genade? Hoezo zou die “amazing” zijn?
  Je antwoordt eigenlijk met een wedervraag en mijn antwoord daarop is “ja”.
  God weet het einde vanaf het begin (en alles ertussenin). Maar concludeer daaruit nu niet, dat God de bedenker is van o.a. Auswitsch. Dat waren de nazi-schoften.
  En nu je antwoord op bovenstaande vraag graag.
  Johan

 9. goswindeboer.nl / sep 16 2012

  Bedankt voor je schrijven. Mijn reactie was inderdaad in antwoord op jouw vraag, maar aanvullend, niet afdoende. Nu ik jouw antwoord op mijn vraag heb, weet ik hoe ik die van jou kan beantwoorden. Al vrees ik, net als jij, herhalingen niet te kunnen vermijden.

  De reden dat ik jouw visie op de kennis van God wilde weten is deze: voorkennis maakt verantwoordelijk. Dat klinkt kras, maar het is een bijbels principe wat God zelfs in de wet heeft verwerkt:

  Wanneer een rund een man of een vrouw stoot, zodat deze sterft, dan zal het rund zeker gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten worden, maar de eigenaar van het rund zal vrijuit gaan. Indien echter dat rund reeds vroeger stotig was en zijn eigenaar gewaarschuwd was, maar hij het niet bewaakte, en het doodt een man of een vrouw, dan zal het rund gestenigd worden, maar ook de eigenaar zal ter dood gebracht worden. – Ex. 21:28,29

  Zie je wat ik bedoel? Het gaat hier om (voor)kennis. Als de eigenaar wist dat zijn rund zou kunnen uithalen, maar hij doet niks met die kennis, dan worden de gevolgen hem aangerekend! Hij betaalt ze met zijn leven.

  Hier zijn we het over eens: God had kennis van de toekomst voordat Hij Adam schiep. Hij schiep niet alleen een omstandigheid, Hij schiep een geschiedenis in wording. Hij wist dat Adam zou zondigen en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Nu is de wet natuurlijk niet op God van toepassing. En verantwoordelijkheid is geen bijbels begrip. Maar je begrijpt wat ik bedoel. God zelf maakt onderscheid tussen kwaad en voorkennis van kwaad. En jij en ik zijn het eens over de kennis van God.

  [Merk op dat God de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof had geplaatst. Dus hij schiep Adam doelbewust in een omstandigheid die hem met méér schuld zou opzadelen!]

  Een illustratie: het leven van Job. In die geschiedenis waren geen mensen of volken betrokken die onheil brachten. Dus het is niet helemaal analoog met Nazi Duitsland. Satan was de uitvoerende. Maar je weet waar ik heen wil: met wiens toestemming handelde hij? Wie was de hoogste in rang (en dus de eindverantwoordelijke) in deze geschiedenis?

  Job begreep dat zijn onheil van God kwam (Job 2:10), maar hij beruste er niet in. Hij klaagde God aan, want zijn onheil was onverdiend, meende hij. Wat was de verdediging van God? Geen! God hoeft zich niet te verantwoorden. Hij zei slechts (parafraserend): Weet jij wat ik weet? Kun jij wat ik kan? Weet je wel Wie je voor je hebt (merk op: dit is weer de Wie-vraag)? God liet Job een glimp zien van Zijn kennis en almacht, en Job begreep het. Verantwoordelijkheid was niet de issue. Het ging om vertrouwen, om kennen, om ‘Wie’. Job nam zijn woorden terug en erkende Gods soevereiniteit.

  Is het anders met de ellende van deze tijd? Is er een keerpunt in de bijbel aan te wijzen waar God het stuur uit handen gaf? Ik heb het niet kunnen vinden. Er zijn nu, net als vroeger, verdorven mensen in overvloed. Soms hele bevolkingsgroepen. Maar Wie heeft hen in de moederschoot geweven? Wie gaf hen een hart waaruit dergelijke afgrijselijkheden voortkomen? Wist God dan niet waar zij toe in staat zijn?

  Natuurlijk wel. Het is geen onkunde, onmacht of onbewogenheid wat maakt dat God de dingen laat gebeuren! Hij ziet verder dan onze horizon. Hij ziet het einde. En ooit, als Hij zijn kennis en almacht aan alle mensen toont, zal iedereen Hem erkennen, net als Job (zie ook Fil. 2:10). De leiders en de lijders, de plegers en de klagers, de vromen en de vrijen. Dat is hoe ik het zie.

  Let wel, ik geloof niet dat God de misdadigers bij de hand houdt en elk van hun keuzes actief stuurt. Ik geloof eerder dat Hij zijn hand van hen afneemt, en hen overgeeft aan de begeerten van hun hart (vergelijk Rom. 1:24). Als een sloopkogel die je loslaat. Maar God kent de overleggingen van het hart. Ook van die van hen. Hij weet dat daar niks goeds uit voortkomt (Mar. 7:21-23), en toch gaf Hij hen zo’n hart. Waar is Hij mee bezig? Of moeten we zulke vragen niet stellen?

  Nogmaals, de bijbel spreekt niet van verantwoordelijkheid, maar wel van eer. Wij zouden Hem EREN als God. Hem de achting geven die Hem toekomt. In voor- en tegenspoed, zonder Hem ter verantwoording te roepen (zie ook de expositie van Paulus in Rom. 9 waar hij uitkomt op “Maar gij, o mens! wie zijt gij…”). Wij zouden geloven wat Hij van Zichzelf heeft geopenbaard – én Hem vertrouwen. God had kunnen besluiten Adam niet te scheppen. Dan was alle leed gekeerd. En alle zegeningen… Maar “In den beginne schiep God…”. Vertrouw je Hem Zijn schepping toe?

  Dat dat de genade goedkoop zou maken of zelfs overbodig is natuurlijk onzin. Is de ontferming waardeloos, omdat de ongehoorzaamheid ook van God komt (Rom. 11:32)? Is genezing waardeloos, omdat de kwaal ook van Hem komt (Ex. 4:11 | Deut. 32:39)? Is het leven waardeloos, omdat de dood ook door Hem komt (Deut. 32:39)? De genade zou overbodig zijn geweest als Genesis 1:1 nooit was gebeurd. Als God niet had geschapen. Maar dat deed Hij wel. Licht en duisternis, heil en onheil, redding en verlorenheid, de oude én de nieuwe schepping – alles is uit Hem. Jij kent de tekstplaatsen net zo goed als ik.

  Dus om op jouw stelling te reageren: de God van de overvloeiende genade is wel degelijk dezelfde als de God die het kwade schept. Ik wil graag een tegenstelling poneren: de god-die-het-niet-zo-wilde is niet dezelfde als de God van de overvloeiende genade.

 10. Johan van Arkel / okt 1 2012

  Goedemiddag Goswin,

  Begrijpen we elkaar wel? Ik ben in 1952 tot geloof gekomen; werkelijk van uit de duisternis tot het heerlijke licht van Gods genade. Toch wel een krachtdadige bekering. Een zondaar die zich verlost wist van de zonden, die hij zelf had bedreven. En hoe eindeloos ver was van mij de gedachte verwijderd, waarmee ik de laatste jaren van mijn leven geconfronteerd wordt.
  Ik zou geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor mijn zonden in verleden heden en toekomst, En als ik zondig dan is het God, die daarvoor de (eind)verantwoordelijkheid draagt.Hij heeft het kwaad van de zonde over mij heengestort en ik ga eigenlijk geheel vrijuit.
  Ciske vermoord zijn moeder, maar Piet Bakker had het bedacht, (Goed bericht “Wie is verantwoordelijk?
  Ik moet nu helaas afbreken, maar ik komer op terug.
  Groet en van harte
  Johan

 11. meelezer / okt 2 2012

  “Begrijpen we elkaar wel?” luidt de vraag van Johan. Mijn vraag luidt: léést hij eigenlijk wel?

  Goswin schreef: “Let wel, ik geloof niet dat God de misdadigers bij de hand houdt en elk van hun keuzes actief stuurt. Ik geloof eerder dat Hij zijn hand van hen afneemt, en hen overgeeft…”. En: “… de bijbel spreekt niet van verantwoordelijkheid, maar wel van eer. Wij zouden Hem EREN als God.”

  En Johan geeft dit standpunt weer met: “Ik zou geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor mijn zonden in verleden heden en toekomst…en ik ga eigenlijk geheel vrijuit.”

  Nee, wie zó insinueert gaat zeker niet vrijuit.

 12. Johan van Arkel / okt 2 2012

  Hallo Goswin en meelezer,
  Ik wil zeker niet insinueren en lezen doe ik ook wel. Ik wilde op de bovenstaande bijdrage van Goswin reageren, maar door familieomstandigheden moest ik even volstaan met de posting van gistermiddag.
  Goswin, ik vind dat beeld van de sloopkogel prachtig. Inderdaad Romeinen 1 bevestigt die gedachte. Maar let wel de sloopkogel werd losgelaten vanwege de zonde van de mens. (vers 24 en 26 “daarom” en vers 28 “omdat”) Het is de hele bijbel door de zonde, die niet door God is geschapen, die voorafgaat aan het oordelend kwaad. Het is dat oordelend kwaad door God geschapen,waarvan sprake is in Jesaja 45:7. Dat is de sloopkogel!
  Ik was blij te lezen, dat je de boodschap aangaande God die de auteur zou zijn van de zonde nuanceert door de idee, dat God de misdadigers niet bij de hand houdt en elk van hun keuzes actief stuurt.
  Al een aantal jaren houd ik me bezig met de leer van Knoch en nooit eerder kwam ik jouw nuancering tegen. Ik wil niet kwaaddenkend zijn, maar vroeg me wel even af, of je die nuance aanbracht om je in te dekken.
  Je bevindt je met je gedachtengoed namelijk in het gezelschap van mensen die er geen enkele moeite mee hebben dat God bijvoorbeld wel de incestueuze vader bij de hand houdt en zijn keuzes actief stuurt.
  Die smerigheid is en minnetje, maar God weet er een plus van te maken.
  En nu over dat insinueren.
  Ik schreef: Ik zou geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor mijn zonde en ik ga eigenlijk geheel vrijuit.
  Beste meelezer, ik heb deze gedachte, die ik uiteraard verwerp, gevonden in de studies van Knoch. Geen verantwoordelijkheid naar God toe, we zijn te vergelijken met overtreders die nog niet de jaren des onderscheids hebben bereikt. Ik las dat ook in “goed bericht”.,maar kon het niet terugvinden in ons leerboek, de bijbel.
  Hartelijk gegroet
  Johan van Arkel

 13. Johan van Arkel / okt 3 2012

  hallo Goswin en meelezers.
  Dit is de derde keer dat ik deze posting schrijf. Al twee keer was het geschrevene plotseling verdwenen, niet meer te vinden. Ik kan me indenken ,Goswin, dat je me zo langzamerhand zat bent.
  En toch. Na je laatste schrijven aan mij zou ik zo weer aan de slag gaan om je ideeen te weerleggen. Ik proef in het Knochiaanse gedachtengoed zo het pogen de mens te verontschuldigen en God verantwoordelijk te stellen voor het vuil van de zonde in deze wereld. Hij zou zelfs de schepper van de zonde zijn. Hoe kan het in de gedachten van een door Jezus Christus verlost mensenkind opkomen. Onbegrijpelijk!
  Maar goed, mocht je mijn bijdragen zat zijn, laat het me weten.
  ik sluit snel af, voordat het weer mis gaat.
  Hartelijk gegroet,
  Johan

 14. goswindeboer.nl / okt 3 2012

  dag Johan

  Het is zeker niet zo dat ik je reacties verwijder. In tegendeel, ik waardeer je inbreng. Jouw posting is in mijn (admin-)scherm wel zichtbaar, en nu ook weer op de site. Het kan zijn dat de database achter de website een beetje instabiel is. Dat niet altijd alle inhoud goed geladen wordt.

  Inhoudelijk kom ik nog op je schrijven terug, maar dit wilde ik je alvast even laten weten. Ik heb nu twee reacties na die van ‘meelezer’. Zijn we eentje kwijtgeraakt?

 15. Johan van Arkel / okt 3 2012

  goede middag Goswin,
  Je zult wel denken: die ouwe (81) blijft maar gaan. Sorry, maar in zo´n lang leven maak je wel wat mee. Als kind van negen tot veertien was dat de wereldoorlog. In 1943 was ik als twaalfjarige getuige van de wegvoering van Joden uit ons dorp. Ze zijn bijna allemaal vergast en verbrand. Dat had een geweldige impact op mijn leven. Ik ben tot op de dag van vandaag nog bezig met de ellende, die toen de Joden heeft getroffen. Begrijp je wat het voor mij betekende n.b.op een bijbelstudie te moeten horen dat de God, die ik had leren kennen als de God die Liefde is, het kwaad van de moord op zesmiljoen joden had geschapen.
  Maar ik wist : dat is een vroomverpakte leugen. Vandaar dat ik me
  op mijn oude dag nog zo inspan om die nare boodschap van Knoch tegen te gaan. Het is de vervuiling van het blijde evangelie van Jezus Christus,
  Nu even een opmerking nav, je laatste posting aan mij gericht:
  De genade wordt verleend aan schuldige mensen, zoals genezing aan zieken , leven aan doden en ontferming aan ongehoorzamen.
  Maar let wel: de ongehoorzaamheid Rom.11 en de kwaal maar ook de dood zijn oordelen (kwaad 45:7) vanwege de zonde. De sloopkogel.
  Maar met de genade liggen de zaken anders. Die wordt verleend aan zondaren, mensen die niet door God doelbewust worden opgezadeld met
  schuld. Mensen die weten dat de tollenaar niet wist van Knochs gedachten toen hij uitriep: O God, wees mij zondaar genadig.
  Knoch hanteert een optimistisch mensbeeld, geen verantwoordelijkheid en die straf valt ook wel mee. En hij schrijft over God , die een vreselijk plan uitvoert met ons, mensen en daarmee na vele duizenden jaren dan eindelijk pas verlossing gaat schenken. Maar ondertussen!!!
  Goswin, ik ken die god van Knoch niet en tot die God bekeerde ik me niet zestig jaar geleden. Ik prijs Jezus, Zoon van God en Zoon des mensen, die spoedig in heerlijkheid verschijnen zal. Kom HERE JEZUS!!!

 16. Johan van Arkel / okt 4 2012

  Goedemorgen Goswin,
  Ik kan nog lang doorgaan met het weerleggen van de dwaalleer van Knoch en anderen, maar ik weet niet of ik dan niet als een drammer overkom. Daarom is het denk ik beter om voorlopig geen postings meer naar je weblog te verzenden.
  Mocht jij of wie dan ook kontakt over de betreffende leer met mij, mijn mailadres is:
  arkel [apestaartje] casema [punt] nl.
  Overigens is je wijze van discussieren bij mij prettig overgekomen. Dank daarvoor
  Johan van Arkel
  Mosgroen 299
  2718HM Zoetermeer
  tel. 079 3615862

 17. goswindeboer.nl / okt 5 2012

  Dag Johan

  Dank voor je reacties. Ik begrijp je standpunt, en ik waardeer je aanhoudende kritiek. Ik heb in jouw laatste bericht de vrijheid genomen je e-mailadres iets cryptischer neer te zetten. Anders zou je veel reacties krijgen die gericht zijn op farmacie (spam), in plaats van theologie, vrees ik.

  Er is veel gezegd en maar weinig genaderd. Dat geeft niks. Eensheid laat zich niet dwingen. Het is inderdaad misschien verstandig het bij deze impasse te laten. Afsluitend nog enkele gedachten naar aanleiding van jouw laatste inzendingen.

  Je noemt mijn gedachten een dwaalleer. Ik ben er aan gewend geraakt. Maar een dwaling wordt vastgesteld aan de hand van eigen bakens. Jij zet je bakens vanuit de bijbel, maar dat doe ik ook. En toch zetten we ze anders… Volgens mij omdat we schrijven vanuit verschillende gezichtspunten. Gezichtspunten die beide in de bijbel te vinden zijn.

  Jij schrijft dat je zelf je zonden bedreven hebt. Daar is niks mis mee. Ik weet me net als jij een zondaar. Ook schrijf je dat je je 60 jaar geleden bekeerd hebt. Ik kan me mijn bekering (althans het proces ervan) ook nog goed herinneren. Maar over onze bekering is de bijbel heel duidelijk: dat is in feite Gods werk. Je kent de teksten. Het geloof is ons geschonken, we hebben het niet genomen. Hij deed het licht aan, zeg maar. Als ik het zo inschat heb jij ook niet veel moeite met die openbaring. We baden de woorden, we voelden onze knieën op de harde grond en de tranen langs onze wangen, en toch weten we nu dat het Gods werk in ons was. Dat is geen ervaringskennis, want het voelde niet zo. Maar we lezen dat het wel zo is. Het is openbaringskennis: God heeft gesproken.

  Waarom heb je dan zoveel moeite met het andere eind van het spectrum? Dat werkt toch net zo? We voelen niet Gods werk in alles, maar we lezen wel dat Hij alles werkt. Alles. Ook dat is geen ervaringskennis, maar openbaringskennis. Kennis waar de tollenaar geen weet van had, net zoals wij eens niet wisten dat God ons het geloof schonk. Kennis van geheimenissen die versluierd bleven tot Paulus ze mocht zien en verkondigen.

  Denken vanuit die kennis betekent dat je je gevoelens en ervaringen soms moet corrigeren. Dat geldt zelfs voor de apostel Paulus: “…doch niet ik, maar de genade Gods…” (1 Kor. 15:10). Hij leefde ook voornamelijk vanuit zijn ervaringen (net als wij allen), maar hier zie je dat hij zijn ervaringen corrigeert met openbaringskennis. Het zijn dezelfde feiten, beschreven vanuit een ander gezichtspunt. En dat gezichtspunt hanteer ik voornamelijk wanneer ik schrijf. Niet omdat ik het altijd zo ervaar, of omdat mijn gevoel instemt, maar omdat ik lees dat het zo is. En omdat het de blik steevast richt op de Goede God die alles in Zijn hand houdt. Alles.

  Je sprak over oorzaak en gevolg in Romeinen 1. Inderdaad zijn de opgesomde zonden deel van een causaal geheel. Niet de zonden, maar de goddeloosheid is de veroorzaker. Het niet erkennen van God (weer de Wie-vraag). De vuiligheid volgt daarop. De heidenvolken hebben schepselen de eer gegeven die alleen God toekomt. Bladeren we terug naar het begin van de bijbel, dan lezen we dat God Zélf de volken heeft bestemd om niet Hem maar de zon, de maan en de sterren te aanbidden (Deut. 4:19). Hun God-loosheid was hun toebedeeld!

  Maar de kroongetuige inzake oorzaak en gevolg vinden we een paar hoofdstukken verder. Romeinen 5:12 meldt ons dat één mens zondigde, wat leidde tot de dood. De dood ging daarop door tot alle mensen, in welken [SV] allen gezondigd hebben. Dus we hoeven ons voor de oorsprong, dé oorzaak van alle zonde slechts te richten op één mens: Adam. En daarover hebben we het al gehad. Eén ding wil ik nog toevoegen aan wat ik al geschreven heb, nu we het oorzakelijk bezien. Paulus zegt in Rom. 7 het volgende:

  […] uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven – Rom. 7:9

  Het gebod deed de zonde leven! Lees nu eens met me mee in Genesis:

  Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten […] – Gen. 2:17

  Wat deed de zonde leven in de hof van Eden, als je het aan Paulus zou kunnen vragen? Juist: het gebod dat ze er niet van mochten eten. Het gebod van God! Dat was niet zo handig van Hem. Had God niks gezegd, dan hadden Adam en Eva misschien de vruchten van die boom nooit begeerd. Was dat niet veel beter geweest? Had Paulus toen maar geleefd, dan had hij God kunnen waarschuwen!

  …Of wist God wel wat Hij deed?

  Maar goed, het is genoeg. Zoals de Engelsen zeggen: “let’s agree to disagree”. Het gaat niet om mij, of Knoch of enig ander schepsel. Het gaat om de Schepper. Jij en ik zoeken tastenderwijs die Schepper te leren kennen. Ik deel wat ik begrijp, en mijn website biedt ruimte voor andere inzichten, zoals de jouwe. Ze maken de website rijker. Ik dank je voor je tijd en energie. Een ieder die het leze onderzoeke zelf of deze dingen alzo zijn.

reageer